Trafikale ændringer fra maj 2022

Mandag den 2. maj går Aalborg Kommune i gang med de sidste etaper til den nye Plusbus-rute. For at kunne afvikle trafikken på fornuftig vis og skabe bedre fremkommelighed – både nu og i fremtiden – sker der nogle trafikale ændringer. Få overblikket over trafikken på Bornholmsgade og Skydebanevej her. 

Billedet viser, hvordan Bornholmsgade kommer til at se ud i fremtiden.

Bornholmsgade

Trafikken under anlægsarbejdet

Bornholmsgade vil i det meste af anlægsperioden være spærret for gennemkørsel, men der vil til enhver tid være adgang til funktioner og for beboere langs Bornholmsgade og tilstødende sideveje. Fodgængere og cyklister har mulighed for gennemkørsel i hele perioden.

De nuværende omkørsler for den kollektive trafik vil fortsætte. Linje 2, 12, 14, 15, 22N, 24N 25N og 54N betjener derfor ikke Bornholmsgade, men kører i stedet via Sønderbro, hvor stoppestedet Kærvanghus eller stoppestedet ved krydset mellem Sohngårdsholmsvej og Østre Alle kan benyttes. Servicebus S1 kører ikke ad Bornholmsgade og Færøgade, men kører via Sønderbro og Sjællandsgade, hvor stoppestedet Sjællandsgade kan benyttes i begge retninger og Kærvanghus kan benyttes i retningen mod Aalborg Midtby.

For nærmere information om omkørslerne henvises til www.nordjyllandstrafikselskab.dk/plusbus   

Arbejdet i Bornholmsgade er opdelt i to etaper og kommer til at vare fra 2. maj til og med 9. december 2022.

Trafikken efter ombygningen

Bornholmsgade vil i fremtiden fortsat have blandet trafik, og tilslutningen til Østre Alle vil fortsat være forbeholdt den kollektive trafik, hvorfor der vil blive genetableret bussluser mellem de kommende Plusbus-perroner.

Ved Sjællandsgade etableres et signalanlæg med fodgængerfelter i alle retninger, hvilket vil give mere sikre krydsningsmuligheder.

Ved Færøgade forbydes ind- og udkørsel til Bornholmsgade fra vest. Dog undtages renovationskørsel og lastvogne samt cyklister.

De bløde trafikanter tilgodeses med nye fortov i begge sider af Bornholmsgade. Cykelstierne bevares som de er på en del af strækningen, men der vil blive udlagt nyt slidlag. Forholdene for svagtseende og dårligt gående forbedres på hele strækningen – især ved kryds og stoppestederne har der været stor fokus på tilgængelighed.

Billede viser, hvordan Bornholmsgade kommer til at se ud efter ombygningen.

Skydebanevej

Trafikken under anlægsarbejdet

Skydebanevej spærres for gennemkørende trafik i anlægsperioden, men der opretholdes adgang for beboere, erhvervsdrivende og varekørsel. Fodgængere og cyklister har mulighed for at passere området i hele perioden.

I forbindelse med anlægsarbejdet vil der være omkørsel for den kollektive trafik. Der køres omkørsel via Vestre Kærvej, hvilket betyder, at stoppestederne nærmest Egholm Færgevej ikke kan benyttes. Der etableres i den forbindelse midlertidige stoppesteder langs Vestre Kærvej.

For nærmere information om omkørslerne henvises til www.nordjyllandstrafikselskab.dk/plusbus  

Arbejdet på Skydebanevej er opdelt i to etaper, som strækker sig fra 2. maj til og med 28. oktober 2022.

Trafikken efter ombygningen

Trafikken på Skydebanevej ændres ikke markant. Der etableres signalanlæg ved Egholm Færgevej og Plusbus-stationer i umiddelbar nærhed hertil på den østlige side af krydset.

Der kommer fodgængerfelter ved Egholm Færgevej og på det østlige ben af Skydebanevej, så der sikres gode forbindelser mellem fortov og Plusbus-stationer. Fortovet mod Racing Arena Aalborg udbygges, så der er stiforbindelse helt til hovedindgangen.

Ind- og udkørsel fra Vestre Kærvej lukkes af, så kørsel til og fra Vestre Kærvej skal ske via det kommende signalanlæg og runddelen. I runddelen ændres kørselsforholdene, da der etableres ensrettet kørsel ”med uret”. Herved bliver der kun indkørsel til Racing Arena Aalborg fra det kommende signalanlæg ved Egholm Færgevej, mens udkørslen sker umiddelbart vest for det kommende signalanlæg. Principkort for trafiksituationen i fremtiden er vist nedenfor.

Billedet viser, hvordan Skydebanevej kommer til at se ud i fremtiden.