Økonomi

 
Projektets omkostning er samlet set 510 mio. kr., der fordeler sig over årene 2018-2023.

Projektets samlede omkostning på 510 mio kr. er finansieret af:

  • Staten: 250 mio kr.
  • Aalborg Kommune: 245 mio. kr. 
  • Region Nordjylland: 15 mio. kr. 

Det  statslige bidrag går til anlægsprojektet i etableringen af busruten og stationer. 

Økonomi fordelt på projektets hovedaktiviteter

Busspor - 39,7 mio. kr.
Der etableres busspor fra Væddeløbsbanen (Egholm Færgevej) til Nyt Aalborg Universitetshospital, i alt 11,3 km. Ved endestationerne etableres vendeplads for busserne. BRT-linjen forløber i et trængselsfrit busspor, i en sammensætning af delt busspor, eget busspor og særligt busspor.

Stationer - 111,8 mio. kr.
Langs ruten etableres 22 stationer med minimum 25 m. lange perroner, med rejsekortstandere og trafikinformations- og kommunikationssystemer, som det forventes af en højklasset kollektiv transportløsning. Enkelte stationer (Politigården og John F. Kennedys Plads) får længere perroner, så de både kan betjene Plusbus og bybusserne.

Vejændringer - 264,6 mio. kr.
For at skabe plads til et gennemgående busspor er det nogle steder nødvendigt at flytte vejbaner, fortove, cykelstier, kantsten, beplantning mv. Hertil kommer også ombygning af lyskryds og etablering af afvanding og belysning.

Stationsforpladser 47,1 mio. kr.
11 af Plusbus stationerne er særligt vigtige. Nogle som omstigningssteder mellem forskellige typer af kollektiv trafik og andre som centrale pladser i en bydel. Omkring de 11 stationer skal der gøres en ekstra indsats for at forbedre byrummene, så stationsområderne bliver attraktive og sikrer at Plusbus bliver en naturlig og stolt del af byen.

Arealerhvervelse - 39,7 mio. kr.
Der skal opkøbes arealer og bygninger for at sikre plads til gode løsninger trafikalt og bymæssigt.

Kommunikation 7 mio. kr.
Anlægsarbejderne vil kunne genere borgere og brugere af byen. Projektets succes afhænger til dels af forståelse for systemet. Klar kommunikation og analyse af interesser skal medvirke til at sikre en positiv fortælling om systemet.

Posten omfatter: Informationsmateriale i projekterings- og anlægsfasen, informationsmøder, særlige serviceforanstaltninger i anlægsfasen, etablering og drift af et informationskontor.