Få overblik over trafikale ændringer fra marts 2021

Fra 1. marts 2021 går Aalborg Kommune i gang med de næste fem etaper til den nye Plusbus-rute. For at kunne afvikle trafikken på fornuftig vis og skabe bedre fremkommelighed – både nu og i fremtiden – sker der nogle trafikale ændringer i form af ensretninger og vejlukninger. Få overblikket over trafikken på de strækninger, vi arbejder på i 2021, her. 

Bertil Ohlins Vej 

Trafikken under anlægsarbejdet 

Bertil Ohlins Vej spærres for gennemgående trafik. Bløde trafikanter og servicekørsel kan fortsat krydse Bertil Ohlins Vej lige øst for kantinen samt øst for Damstræde 159. 

I forbindelse med anlægsarbejdet vil der være omkørsler for den kollektive trafik. Omkørslerne vil være gældende frem til december 2021. I perioden kan stoppestederne AAU Kantine, AAU Kroghstræde og AAU Damstræde ikke betjenes. Som alternativ bliver der opstillet midlertidige stoppesteder på Niels Bohrs Vej og ved Regionshuset på Fredrik Bajers Vej.  For nærmere information henvises til www.nordjyllandstrafikselskab.dk/plusbus 

Trafikken efter ombygningen 

Bertil Ohlins Vej vil efter ombygningen fortsat fungere som busvej med ærinde- og servicekørsel tilladt på samme vis som i dag. 

De bløde trafikanter tilgodeses med nye fortove på dele af strækningen samt nye supercykelstier i begge sider. Samtidig forbedres forholdene for svagtseende og dårligt gående ved busstoppestederne.

Jyllandsgade 

Trafikken under anlægsarbejdet 

Strækningen mellem Dag Hammarskjølds Gade og Rantzausgade bliver lukket for trafik i perioden marts 2021 til juli 2021. På strækningen fra Ågade til John F. Kennedys Plads lukkes der for trafik fra juli 2021 og frem til ultimo oktober 2021.  

Der opretholdes adgang til boliger og erhverv i anlægsperioden. 

Det vil være muligt for fodgængere og cyklister at benytte den nordlige cykelsti og fortov i stort set hele anlægsperioden. Derudover vil det være muligt at krydse Jyllandsgade ud for boliger og erhverv.  

I forbindelse med anlægsarbejdet, vil der være omkørsel for den kollektive trafik. Den kollektive trafik vil køre omkørsel via Østre Alle og Dag Hammarskjølds Gade, men stoppestedet ved Politigården kan benyttes i perioden. Omkørslerne vil være gældende frem til juli 2021.  For nærmere information henvises til www.nordjyllandstrafikselskab.dk/plusbus 

Trafikken efter ombygningen 

Trafiksituationen på Jyllandsgade vil ændres som følge af renoveringen. Grundet busbanerne vil det kun være muligt at dreje højre ind og højre ud fra private indkørsler og sideveje, der ikke er signalregulerede.  

Der etableres et delvist nyt signalanlæg ved John F. Kennedy Plads, hvor busser vil få en kombineret højre- og venstresvingsbane, hvorfra de kan dreje hhv. ind til de nye stoppesteder på John F. Kennedys Plads og mod busterminalen. Bilisterne vil som nu kun have mulighed for at forsætte lige ud.   

Rantzausgade vil fortsat være lukket for biltrafik mod Jyllandsgade, men åben for cyklister og fodgængere. Både i krydset Jyllandsgade/Rantzausgade og krydset Jyllandsgade/Dag Hammarskjølds Gade vil der være venstresvingsforbud på Jyllandsgade. Der vil ikke ske ændringer i svingforholdene for trafikanterne fra busterminalen og i Dag Hammarskjølds Gade. Cyklister og fodgængere har fri bevægelse i de signalregulerede kryds på Jyllandsgade.  

De bløde trafikanter tilgodeses med nye fortove og cykelstier i begge sider på hele strækningen. Samtidig bliver forholdene for svagtseende og dårligt gående forbedret i krydsene.

Sohngårdsholmsvej 

Trafikken under anlægsarbejdet 

Sohngårdsholmsvej vil i det meste af anlægsperioden være spærret for gennemkørsel, men der vil til enhver tid være adgang til funktioner og for beboere langs Sohngårdsholmsvej og tilstødende sideveje. Magisterparken vil i en periode blive afspærret på grund af ombygning af krydset mod Sohngårdsholmsvej. Der vil i denne periode sikres en alternativ adgang for bilister via en midlertidig adgangsvej. 

Afspærringer med videre vil løbende blive justeret på strækningen i henhold til, hvor der arbejdes. 

Fodgængere og cyklister har mulighed for gennemkørsel i hele perioden. 

I forbindelse med anlægsarbejdet vil der være omkørsler for den kollektive trafik. Linje 2, 15, 54, 954X og natbusser vil i perioden ikke betjene Sohngårdsholmsvej, men vil køre omkørsel via Sønderbro. Det nærmeste stoppested bliver ved Eternitten ved krydset mellem Sønderbro og Østre Alle eller ved Grønlands Torv. I perioden vil linje 14, 55 og 56 kunne benyttes fra stoppestedet Sohngårdsholmsparken. Omkørslerne vil være gældende frem til medio 2022. For nærmere information henvises til www.nordjyllandstrafikselskab.dk/plusbus 

Trafikken efter ombygningen 

Trafikken på Sohngårdsholmsvej vil i store træk foregå på samme vis som i dag. De signalregulerede kryds ved Danalien, Magisterparken og Kollegievej sikrer fri bevægelighed for sidevejene. Grundet de centerlagte busbaner vil Borgmester Jørgensens Vej dog efter ombygningen blive pålagt venstresvingsforbud. Se principkort nedenfor for yderligere. 

Alt i alt vil fremkommeligheden for busserne blive forbedret, mens den øvrige trafik vil opleve forbedrede forhold i henhold til den fremtidige trafik på Sohngårdsholmsvej. Hastighedsgrænsen vil fortsat være 50 km/t med undtagelse af kortere strækninger bagom de centerlagte stoppesteder, hvor hastighedsgrænsen sænkes til 40 km/t. 

De bløde trafikanter tilgodeses med både nye fortov og cykelstier i begge sider af Sohngårdsholmsvej.  

Forholdene for svagtseende og dårligt gående forbedres på hele strækningen – især ved krydsene og ved stoppestederne har der været stor fokus på tilgængelighed. 

Kastetvej 

Trafikken under anlægsarbejdet 

Kastetvej spærres for gennemgående trafik i anlægsperioden, men der opretholdes adgang for beboere, erhvervsdrivende og varekørsel. 

Fodgængere og cyklister har mulighed for gennemkørsel i hele perioden. 

I forbindelse med anlægsarbejdet vil der være omkørsel for den kollektive trafik. I perioden køres der omkørsel via Strandvejen, hvilket betyder, at stoppestederne Badehusvej og Sct. Joseph ikke kan benyttes. I stedet vil stoppestederne Vestre Kanalgade og Fjordmarken blive betjent. 
Omkørslerne vil være gældende frem til december 2021. For nærmere information henvises til www.nordjyllandstrafikselskab.dk/plusbus  

Trafikken efter ombygningen 

Trafikken på Kastetvej vil ændres som følge af renoveringen, idet busserne prioriteres på strækningen, således de sikres størst mulig fremkommelighed. Den øvrige trafik, der ikke har ærinde på Kastetvej, skal køre af enten Absalonsgade eller Poul Paghs Gade, da der spærres for anden kørsel end bus- og renovationskørsel under jernbanebroen. 

De bløde trafikanter tilgodeses med nye fortove og nye cykelstier i begge sider på hele strækningen. Samtidig bliver forholdene for svagtseende og dårligt gående forbedret i krydsene.  

Østerågade 

Trafikken under anlægsarbejdet 

Østerågade spærres for gennemkørende trafik fra både nord og syd, dog opretholdes adgang for beboere, erhvervsdrivende samt varekørsel fra enten Ved Stranden eller Algade. 

Fodgængere og cyklister har mulighed for at passere arbejdsområdet i hele anlægsperioden. 

I forbindelse med anlægsarbejdet vil der være omkørsel for den kollektive trafik. Der vil i perioden køres omkørsel via Vingårdsgade og Vesterbro, hvilket betyder, at stoppestedet Østerågade ikke kan benyttes. I stedet vil stoppestederne Vingårdsgade og Vesterbro blive betjent. Omkørslerne vil være gældende frem til 1. december 2021. For nærmere information henvises til www.nordjyllandstrafikselskab.dk/plusbus 

Trafikken efter ombygningen 

Trafikken i Østerågade ændres ikke markant som følge af renoveringen, idet busserne allerede i dag prioriteres i Østerågade. Fremadrettet tillades kun ærindekørsel i Østerågade samtidig med at hastigheden nedsættes til 30 km/t. 

Der vil som i dag være mulighed for dobbeltrettet cykeltrafik.