Trafikale ændringer fra marts 2020

Mandag den 2. marts går Aalborg Kommune i gang med anlægsarbejdet til den nye Plusbus-rute på 3 centrale steder i Aalborg. For at kunne afvikle trafikken på fornuftig vis og skabe bedre fremkommelighed – både nu og i fremtiden – sker der nogle trafikale ændringer i form af eksempelvis ensretninger og vejlukninger.

Boulevarden

Trafikken under anlægsarbejdet
De to signalregulerede kryds ved henholdsvis Vingårdsgade og Danmarksgade opretholdes for kørsel på tværs af Boulevarden. Der opretholdes fodgænger- og cykelforbindelser i begge retninger. Der henvises til orienteringstavler med omkørsler for biltrafik.

Parkeringspladser langs Boulevarden nedlukkes i forbindelse med, at de forskellige etaper afspærres. Parkering i afmærkede båse langs vestsiden tillades igen efter afslutning af de pågældende etaper.

I forbindelse med anlægsarbejdet vil der i etape A være omkørsler for den kollektive trafik, og der placeres midlertidige stoppesteder langs denne. For nærmere information henvises til ww.nordjyllandstrafikselskab.dk/plusbus

Vi opfordrer under anlægsperioden til, at omkringliggende overordnede veje anvendes, således kørsel på mindre veje minimeres mest muligt.

Ombygningen af Boulevarden gennemføres i 3 etaper i 2020.

Trafikken efter renoveringen
Trafikken på Boulevarden vil ændre karakter efter renoveringen. Der gennemføres restriktioner for biltrafik for Boulevarden. Sankelmarksgade og adgangen til Borgmesterens Forvaltning og Skat lukkes mod Boulevarden. Adgang til Sankelmarksgade skal ske via Jernbanegade og adgang til Borgmesterens Forvaltning og Skat skal ske via Rantzausgade.

Varetransport vil fortsat være muligt, og der laves vareafsætningspladser
flere steder på strækningen.

Mulighed for parkering langs østsiden af Boulevarden syd for Danmarksgade fjernes den 2. marts 2020. Der henvises til nærliggende offentlige parkeringspladser.

Principskitse for Boulevarden
Principkort for trafiksituationen på Boulevarden i fremtiden.

Sohngårdsholmsvej

Trafikken under anlægsarbejdet
Under anlægsarbejdet er etaperne A og C spærret for gennemkørsel. Ved Øster Alle etableres fast spærring. Ejendomme med indkørsler i etape A har adgang fra krydset ved Bernstorffsgade og Kridtsløjfen. Når etaperne A og C er gennemført, åbnes disse for trafik.

I forbindelse med anlægsarbejdet vil der være omkørsler for den kollektive trafik, og der placeres midlertidige stoppesteder. Omkørslerne vil være gældende frem til 1. december 2020. For nærmere information henvises til www.nordjyllandstrafikselskab.dk/plusbus

I forbindelse med omkørsel af den kollektive trafik er det nødvendigt midlertidigt at fjerne fartdæmpende helleanlæg på Riishøjvej mellem Petersborgvej og Enghavevej for at give plads til busser. Det påpeges, at hastighedsgrænsen fortsat vil være 40 km/t. De nedlagte helleanlæg etableres på ny i forbindelse med afslutning af anlægsarbejdet på Sohngårdsholmsvej.

Vi opfordrer under anlægsperioden til, at omkringliggende overordnede veje anvendes, således kørsel på mindre veje minimeres mest muligt.

I hele anlægsperioden vil det være muligt at benytte Sohngårdsholmsvej som fodgænger eller cyklist.

Ombygningen af Sohngårdsholmsvej gennemføres i 4 etaper og forventes afsluttet december 2020.

Trafikken efter renoveringen
Trafikken på Sohngårdsholmsvej vil i store træk foregå på samme vis som i dag, hvor de 3 signalanlæg på strækningen vil sikre fri bevægelighed. Øvrige sideveje og ejendomme med udkørsler direkte til Sohngårdsholmsvej vil i fremtiden – grundet busbanerne – blive pålagt venstresvingsforbud. Fremkommeligheden for busserne vil forbedres, og der vil fortsat være gode forhold for øvrige køretøjer.

De bløde trafikanter tilgodeses med nye fortov og etablering af cykelstier i begge sider på hele strækningen. Samtidig bliver forholdene for svagtseende og dårligt gående forbedret i krydsene.

Hastigheden på Sohngårdsholmsvej vil fortsat være 50 km/t med undtagelse af kortere strækninger bagom de nye Plusbus-perroner, hvor hastighedsgrænsen sænkes til 40 km/t.

Principkort for trafiksituationen på Sohngårdsholmsvej i fremtiden.

Jyllandsgade

Trafikken under anlægsarbejdet
Under anlægsarbejdet i etaperne A, B og D er der spærret for gennemkørsel. Ejendomme med indkørsler på de lukkede strækninger har adgang fra øst ved Sønderbro. Dog er der valgfri retning for Beredskabscenter Aalborg. Når etaperne er afsluttede, åbnes der igen for trafik. I etape C og E vil ét spor i hver retning være farbar i anlægsperioden.

I forbindelse med anlægsarbejdet vil der være omkørsler for den kollektive trafik, og der placeres midlertidige stoppesteder. Omkørslerne vil være gældende frem til 1. december 2020. For nærmere information henvises til www.nordjyllandstrafikselskab.dk/plusbus.

Vi opfordrer under anlægsperioden til, at omkringliggende overordnede veje anvendes, således kørsel på mindre veje minimeres mest muligt.

Ombygningen af Jyllandsgade og Karolinelundsvej gennemføres i 5 etaper.

Trafikken efter renoveringen
Trafikken på Jyllandsgade og Karolinelundsvej vil i store træk foregå på samme vis som i dag. Dog vil der i fremtiden være begrænsninger i krydset ved Dag Hammarskjølds Gade, hvor venstresving ikke vil være tilladt. Venstresving fra Jyllandsgade mod Kjellerupsgade vil heller ikke være tilladt. Fremkommeligheden for busserne forbedres – og der vil fortsat være gode forhold for øvrige køretøjer.

De bløde trafikanter tilgodeses med nye fortove og cykelstier i begge sider på hele strækningen. Samtidig bliver forholdene for svagtseende og dårligt gående forbedret i krydsene.

Hastigheden på Jyllandsgade vil fortsat være 50 km/t med undtagelse af kortere strækninger bagom de nye Plusbus-perroner, hvor hastighedsgrænsen sænkes til 40 km/t.

Mulighed for parkering langs Jyllandsgade fjernes 2. marts 2020. Der henvises til den offentlige parkeringsplads på Sauers Plads.

Principkort for trafiksituationen på Jyllandsgade i fremtiden.